top of page

מידע בנושאי מס

ארצות הברית

 

כל התרומות לעמותת American Friends of NATAL פטורים ממס הכנסה פדרלי בהתאם לסעיף 501c3 בחוק המס, ומוכרות לצורך ניכוי מס בהתאם לחוק.

מספר זיהוי המס של העמותה: 20-1914370.

כרטיס אשראי - יש להשתמש בקישור לתשלום עבור כרטיס אשראי אמריקאי.

העברה בנקאית - כל המידע לגבי העברות בנקאיות ל-American Friends of NATAL ניתן למצוא בלשונית העברה בנקאית מארה"ב בדף אני רוצה לעזור באתר.

לאחר התרומה (כרטיס אשראי או העברה בנקאית) תישלח אליך קבלה מ-American Friends of NATAL לצורך ניכוי מס.

ישראל

נט"ל הינה עמותה רשומה בהתאם לחוק העמותות משנת 1980. נט"ל קיבלה את תקו האפקטיביות לעמותות לשנת 2023.

מס' עמותה (ח.פ.): 580-318-129.

לארגון אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 046 לפקודה, לצרכי ניכוי מס.

כרטיס אשראי - יש להשתמש בקישור לתשלום עבור כרטיס אשראי ישראלי.

העברה בנקאית - כל המידע לגבי העברות בנקאיות לנט"ל ניתן למצוא בלשונית העברה בנקאית מישראל בדף אני רוצה לעזור באתר.

לאחר התרומה (כרטיס אשראי או העברה בנקאית) תישלח אליך קבלה מנט"ל לצורך ניכוי מס.

קנדה ואוסטרליה

כרטיס אשראיכל התרומות מוכרות לצורכי ניכוי מס בקנדה ובאוסטרליה. יש להשתמש בקישור לתשלום עבור כרטיס אשראי אחר. לאחר התרומה, תישלח אליך קבלה מאתר Israel Gives לצורך ניכוי מס.

העברה בנקאית - לכל מידע נוסף אנא צרו איתנו קשרcontact@israel-2024.org.

הממלכה המאוחדת

כל התרומות מוכרות לצורכי ניכוי מס בממלכה המאוחדת.

כרטיס אשראי - יש להשתמש בקישור לתשלום עבור כרטיס אשראי אחר. לאחר התרומה, תישלח אליך קבלה מאתר Israel Gives לצורך ניכוי מס.

העברה בנקאית - כל המידע לגבי העברות בנקאיות ל-UK Friends of NATAL ניתן למצוא בלשונית העברה בנקאית מהממלכה המאוחדת בדף אני רוצה לעזור באתר. לאחר התרומה תישלח אליך קבלה מ-UK Friends of NATAL לצורך ניכוי מס.

צרפת והאיחוד האירופי

כרטיס אשראיכל התרומות נמוכרות לצורכי ניכוי מס בצרפת. על פי החלטת בית המשפט העליון האירופי לצדק, תרומה לארגון צדקה צרפתי מוכרת לצורכי ניכוי מס בכל 22 המדינות החברות באיחוד האירופי. ישלהשתמש בקישור לתשלום עבור כרטיס אשראי אחר. לאחר התרומה, תישלח אליך קבלה מאתר Israel Gives לצורך ניכוי מס.

העברה בנקאית - לכל מידע נוסף אנא צרו איתנו קשרcontact@israel-2024.org.

שוויץ

כרטיס אשראי - לכל מידע נוסף אנא צרו איתנו קשרcontact@israel-2024.org.

העברה בנקאיתכל התרומות מוכרות לצורכי ניכוי מס בשוויץ. ככל המידע לגבי העברות בנקאיות ל-Swiss Friends of NATAL ניתן למצוא בלשונית העברה בנקאית משוויץ בדף אני רוצה לעזור באתר. לאחר התרומה תישלח אליך קבלה מ-Swiss Friends of NATAL לצורך ניכוי מס.

מדינות אחרות

לכל מידע נוסף אנא צרו איתנו קשרcontact@israel-2024.org.

bottom of page